Få styr på din varmecentral

Automatik i varmecentralen

Med automatik på varmeanlægget bliver varmeforbruget styret efter vejret og bygningens behov. For at sikre optimal drift og energiudnyttelse er det vigtigt, at hele jeres varmeanlæg er korrekt justeret og indreguleret. Det gælder alt fra radiatorer, pumper og reguleringsventiler.

Indregulering
Det anbefales at centralvarmeanlægget indreguleres. Dette omfatter forindstilling af radiatorventiler, justering af strengreguleringsventiler, indregulering af pumpedrift og nedregulering af varmekurve.

Hvis der ikke er installeret strengreguleringsventiler til indregulering, bør det gøres. Formålet er at få vandet i varmeanlægget fordelt, så de enkelte forbrugssteder – det vil sige radiatorer og/eller gulvvarmekredse – tilføres tilstrækkelig vandmængde til, at der kan opnås den ønskede rumtemperatur.

Vejrkompenseringsanlæg
Det anbefales også at der installeres et vejrkompenseringsanlæg. Dette anlæg bør indeholde en funktion, der stopper varmeanlægget inkl. cirkulationspumpen, når udetemperaturen kommer over en indstillet grænse. Hvis der allerede er installeret et vejrkompenseringsanlæg, anbefales det, at setpunkterne kontrolleres og eventuelt justeres, så fremløbstemperaturen ikke er højere end nødvendigt. Ved tjek af vejrkompenseringsanlæg, skal der sikres at der den ønskede og indstillede sammenhæng mellem ude-, fremløbs- og rumtemperatur.

Fordele

 • Ved en indregulering opnås, at anlægget kommer i balance. Herved tilføres radiatorerne den ønskede vandmængde
 • Udekompensering medfører mindre varmetab fra rør, ventiler mm.
 • Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
 • Øget komfort og bedre indeklima, hvis ejendommen er velisoleret og tæt
 • Lavere CO₂-udledning

Vedligeholdelse
Tekniske anlæg samt bygningsautomatik og styresystemer skal vedligeholdes for at fungere korrekt. Når denne type anlæg ikke vedligeholdes efter forskrifterne fra leverandøren, medfører det ofte ringe komfort for bygningens brugere og et væsentligt højere energiforbrug end nødvendigt.

Kend din varmecentral

Få en liste over nogle af de komponenter som du skal være opmærksom på, for at dit varmeanlæg kører optimalt. Du kan med fordel printe den ud, og hænge den op i din varmecentral.

Cirkulationspumper

I mange ejendomme, hvor varmeanlægget er af ældre dato, cirkuleres varmen stadig af cirkulationspumper, der  typisk er manuelt triangulerbar i trin. Ved at skifte til en A-mærket pumpe, kan man i langt i fleste tilfælde, tjene pumpeudskiftningen hjem med energibesparelsen i løbet af kort tid.

Fordele

 • Elbesparelse
 • Lavere CO₂-udledning
 • God økonomi
 • Ingen merpris ved udskiftning
 • Mindre støj i rør og radiatorventiler samt fra pumpen

Tre ting du kan tjekke:

1. Cirkulationspumpens alder
Den eksisterende cirkulationspumpes alder har stor betydning for pumpens energiforbrug, idet ældre pumper normalt har en effektivitet, der er langt dårligere end moderne pumper. Det gælder, uanset om pumperne er trinregulerbare.

2. Cirkulationspumpens indstilling
Ældre trinregulerbare cirkulationspumper vil i mange tilfælde være konstant indstillet på det højeste trin – typisk trin 3. Ved denne pumpeindstilling udnytter man ikke pumpens mulighed for reduceret pumpetryk i overgangsperioderne om foråret og efteråret.

3. Cirkulationspumpens driftstid
Cirkulationspumpens driftstid har stor betydning for energiforbruget. Pumpen bør slukkes udenfor fyringssæsonen eller som minimum i sommermånederne.

Varmtvandsbeholderen

Hvis en varmtvandsbeholder er utæt på grund af tæringer, bør den udskiftes med en ny og velisoleret beholder. For at opnå den bedste økonomi på længere sigt, anbefales det at den er isoleret på lavenerginiveau.

Fordele

 • Bedre udnyttelse af varmen fra beholderen
 • Bedre afkøling (ved fjernvarme)
 • Bedre sikring mod bakterier
 • Mindre kalkudfældning

Fire ting du kan tjekke:

1. Isoleringstykkelse
Hvis beholderen er isoleret med mindre end 50 mm isolering, bør den efterisoleres eller udskiftes til en ny beholder.

2. Afkøling
Hvis returtemperaturen ved almindelig drift er højere end 45 ºC, kan det indikere, at beholderen er tilkalket. Beholderen bør afkalkes. Hvis det ikke er muligt, bør den udskiftes.

3. Størrelse
En beholder, der er større end 2.000 liter, har typisk en for lille varmeflade. Den har samtidig et stort tomgangstab. En så stor beholder bør udskiftes til en mindre beholder.

4. Alder
Hvis beholderen er mere end 10 år gammel, forøges risikoen for tæring. Derfor skal man være ekstra opmærksom.

Indregulering
Indstillingen af varmtvandstemperaturen skal være mellem 50 og 55 °C. Såfremt temperaturen kommer over 60 °C, vil der ske en kraftig udfældning af kalk, både i systemet og på varmtvandsbeholderens varmeveksler. Øget kalklag på overfladerne giver en dårlig afkøling.

Af hensyn til risikoen for bakterievækst bør vandet i varmtvandsbeholdere kunne opvarmes til mindst 60 °C.

Eftersyn
Vedligeholdelse af en varmtvandsbeholderen og dens varmespiral ved jævnlige rensninger overalt indvendigt er særdeles vigtigt af flere grunde:

 • En kalkbelagt varmespiral nedsætter beholderens kapacitet, fordi kalken virker isolerende og forringer spiralens varmeoverføringsevne.
 • Tilkalkning forringer spiralens evne til at afkøle fjernvarmen, hvilket medvirker til, at den samlede afkøling af fjernvarmen i ejendommen bliver dårlig.
 • Ophobning af slam og snavs kan medvirke til en farlig opformering af forskellige bakteriekim som fx legionella.

Ting du kan gøre udenfor varmecentralen

1. Motioner radiatorventiler, så I ved at de fungerer. Pas på ikke at tage for hårdt fat da de kan blive utætte hvis spindlen bliver skæv. Fremgangsmåde kan ses på fabrikantens hjemmeside.

2. Kontroller for utætheder specielt automatudluftere kan blive utætte.