Almindelige Betingelser – Serviceaftaler

Almindelige betingelser

Disse almindelige betingelser udgør en integreret del af Kundens Serviceaftale. Er der uoverensstemmelse mellem disse almindelige betingelser og Serviceaftalen, har Serviceaftalen forrang i forhold til almindelige betingelser.

LTECH A/S ansvar
 • Tilbuddet er gældende i 3 måneder fra udskrivningsdatoen, derefter vejledende.
 • Alle LTECH ansatte har tavshedspligt omkring oplysninger vedrørende Kunden, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale.
 • LTECH fakturerer anlægsbesøg med normal timesats, hvis ikke det er omfattet af serviceaftalen.
 • Omkostninger til reservedele er ikke indeholdt i aftalen, med mindre andet er aftalt.
 • LTECH fralægger sig ansvaret for fejl, hvis andre end LTECH teknikere har foretaget indgreb i reguleringsudstyret.
 • Cloud og Hosting services arbejdes efter en server oppetid på 99%. Planlagt arbejde regnes ikke med i nedetid.
 • Logdata gemmes i minimum 3 år, hvis data er tilgængelig og korrekt opsat i tilsluttet udstyr. LTECH gemmer ikke logdata, ved opsigelse af nærverende serviceaftale eller misligholdelse af aftale.
 • Anlæg med selvstændig automatik, fejlsøges til kommunikationsgrænsefladen. Fejlretning på selvstændig automatik er ikke omhandlet af denne aftale.
 • Levering og opdatere af TLS certifikat på cloud og hostet servere på .ltech.dk domæne.
 • Cloud, Det er ikke muligt selv at oprette og slette brugere, men LTECH står altid klar til at håndtere brugerrettigheder inden 2 timer, indenfor almindelig arbejdstid.
Kundens forpligtelser
 • Kunden skal sikre LTECH adgang til områder og udstyr, så LTECH kan udføre arbejdet i en kontinuerlig arbejdsgang indenfor normal arbejdstid. Kunden skal sørge for nødvendige stiger og lifte, og uden beregning stille driftspersonale til rådighed, hvis LTECH ikke må/kan udføre servicegennemgang alene. Spildtid i forbindelse med manglende adgang faktureres særskilt.
 • LTECH har krav på sikkerhedsmæssigt forsvarlig ankomstmulighed til de tekniske installationer, som skal serviceres. Såfremt de sikkerhedsmæssige forhold ikke er opfyldt, vil LTECH afvente indtil forholdene er bragt i orden. Spildtid i forbindelse med kundens tilvejebringelse af de sikkerhedsmæssige forhold faktureres særskilt.
 • Tegninger, dokumentation, koder, nøgler eller lignede skal kunden stille til rådighed, for at LTECH kan udføre serviceaftalens ydelser i en glidende arbejdsgang.
 • Kunden skal underrette LTECH om driftsforstyrrelser eller andre forhold, som har indflydelse på aftalen.
 • Kunden er ansvarlig for al nødvendig kontakt til myndigheder, besigtigelser og ændringer på grund af myndighedskrav samt for eventuelle forpligtelser og påbud pålagt af myndighederne.
 • Aftalen forudsætter, at kunden selv udføre den nødvendige brugervedligeholdelse dagligt. Er dette ikke tilfælde og dette medfører omkostninger for LTECH, forbeholder LTECH sig retten til at fakturere disse omkostninger.
 • Hvis automatikken ikke har været efterset indenfor det sidste år, forbeholder LTECH sig ret til en gennemgang af automatikken for kundens regning, efter indgåelse af aftalen.
 • Ved hosting aftaler er det kundens ansvar, at brugeroprettelse overholder gældene GDPR lovgining.
 • Hosting, ønsker kunden server adgang til serveren, fx via SSH, fralægger LTECH sig ansvaret for fejl der opstår som følge af fejlbetjening.
 • SMS og Email alarmer benyttes efter “fair use” princip, som 1000 alarm afsendeselser pr. site pr. månede.
 • SecureCloud SD-Wan må kun benyttes til udstyr som er indeholdt i nærværende serviceaftale.
 • Datakort må kun benyttes til dataforbrug fra IP enheder indenholdt i nærværende serviceaftale.
 • Ved opsigelse af serviceaftale kan Kunden rekvirere egne databaser, logdata samt egne licenser. Kunden har selv ansvar for rekvirere i rimelig tid efter opsigelse af serviceaftale.
Betalingsbetingelser
 • Aftaleprisen betales årligt forud og prisen reguleres med prisindekset i overensstemmelse med Lønindeks for Bygge og anlæg (ILON12).
 • Aftalen gælder fra ikrafttrædelsesdato og fortsætter automatisk i perioder af 12 mdr. fra denne dato.
 • Serviceaftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med mindst 3 måneders varsel, forud for næste faktureringstidspunkt medmindre andet er aftalt.
 • Betaling forfalder 30 dage netto fra fakturadato.
Øvrige betingelser
 • LTECH hæfter alene for ting- og personskader, som er forårsaget af eller opstået på grund af uagtsomhed i forbindelse med LTECH ydelse. Selskabets ansvar i denne forbindelse opfyldes ved reparation og om levering. LTECH kan ikke gøres ansvarligt for indirekte tab af nogen art, f.eks. udebleven fortjeneste eller produktionsstop.
 • LTECH ydelser dækker ikke: Afmontering og montering af ventiler og dykrør, omkostninger ved reparationer af fejl der skyldes overlast, fejlbetjening, fejl fra forsyningsnettet, vandskade, lynnedslag og lignende.
 • Ved tilkald, hvor fejlen ikke er indeholdt i nærværende aftale, faktureres kunden, uanset serviceaftalens indhold.

IKRAFTRÆDEN OG ÆNDRING

Disse almindelige betingelser gælder for erviceaftaler tegnet med LTECH A/S gældende fra Juni 2022. LTECH A/S er berettiget til, når som helst, at ændre disse almindelige betingelser. Vores til enhver tid gældende betingelser vil være opdateret på

www.ltech.dk